Chào mừng quý vị đến với website THCS HÒA PHÚ

Gốc > Bài viết > Giới thiệu chung >

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNGCỦA TRƯỜNG THCS HÒA PHÚ - Thực hiện sự chỉ đạo của PGD&ĐT TX Thủ Dầu Một V/V xây dựng bộ máy và tổ chức hoạt động giáo dục trong đơn vị.- Căn cứ  vào điều lệ trường phổ thông và thực tiển của nhà trường.- Nay trường THCS Hòa Phú xây dựng quy chế tổ chức và hoạt dộng của trường THCS Hòa Phú trong năm học như sau: I/ CHỨC NĂNG CỦA NHÀ TRƯỜNG:- Trường THCS Hòa Phú là đơn vị sự nghiệp thực hiện chức năng.+ Đảm bảo chương trình giáo dục học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Thực hiện chương trình :*  Đổi mới giáo dục phổ thông , ngoài giáo dục văn hóa cho học sinh nhà trường đảm bảo việc hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh. Thông qua giáo dục hạnh kiểm , các hoạt động văn - thể - mỹ để các em có đủ điều kiện kiến thức học tiếp chương trình THPT hay trung học chuyên nghiệp.+ Đảm bảo được công tác huy động học sinh đầu cấp, hoàn thành chương trình phổ cập THCS từng bước hoàn thành chương trình phổ cập THPT. + Chịu sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT TX Thủ Dầu Một, sự lãnh đạo của Đảng ủy , HĐND, UBND phường Hòa Phú.       II/ NHIỆM VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG: - Thực hiện công tác giáo dục hàng năm theo hướng dẫn của Bộ GD , sở GD-ĐT được cụ thể hóa kế hoạch bậc THCS của Phòng GD&ĐT TX Thủ Dầu Một. - Thực hiện chỉ tiêu phát triển văn hóa – xã hội địa phương theo nghị quyết Đảng bộ, nghị quyết HĐND, chương trình hoạt động của UBND phường Hòa Phú năm 2011.- Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động của nhà trường , kế hoạch hoạt động của các đoàn thể, các bộ phận thông qua  hội nghị CBCNVC đầu năm. - Triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra đánh giá nhằm đảm bảo việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. - Thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, chính trị ý thức chấp hành các quy định của cơ quan, thực hiện đúng nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định của luật giáo dục, điều lệ trường phổ thông.- Xây dựng nề nếp học tập, sinh hoạt của học sinh, nhằm đảm bảo việc giáo dục các em trở thành người công dân tốt.- Phối hợp với HĐGD, ban đại diện cha mẹ học sinh , xây dựng môi trường giáo dục, kết hợp giáo dục học sinh từ nhà trường.III/ TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ CÁ NHÂN TRONG ĐƠN VỊ:1. Chi bộ Đảng CSVN:- Là tổ chức chính trị, lãnh đạo nhà trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị, văn hóa, giáo dục của ngành và địa phương giao phó, chịu trách nhiệm giáo dục  chính trị tư tưởng, quán triệt trong tập thể, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước trong cán bộ giáo viên, nhân viên.2. Ban giám hiệu:- Chịu trách nhiệm trước ngành giáo dục, địa phương, hội đồng sư phạm nhà trường về mặt xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch của đơn vị.- Chịu trách nhiệm phân công, thực hiện chương trình giảng dạy, công tác của cán bộ giáo viên, nhân viên đơn vị.- Được phân CBGV theo đúng quy định  và theo yêu cầu công việc của đơn vị.- Được phép tổ chức các phiên họp theo quy định và theo yêu cầu công việc của đơn vị.- Được thực hiện các quyền theo quy định của luật giáo dục, điều lệ trường phổ thông.a. Hiệu trưởng:+ Là thủ trưởng của cơ quan chịu trách nhiệm quản lí, chỉ đạo chung các hoạt động của ngành. Thay mặt trường trong quan hệ giao tiếp, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong phường và các đơn vị PTTH lân cận để cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục.+ Trực tiếp phụ trách các mặt công tác sau: tổ chức cán bộ, giáo viên, tài chính, xây dựng cơ bản, tu sửa, thanh tra, phụ trách công tác lao động, các tổ.b. Phó hiệu trưởng:- Phụ giúp hiệu trưởng công tác chuyên môn, là người giúp hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lí, chỉ đạo về mặt chuyên môn của trường- Chịu trách nhiệm về công tác phổ cập GD THCS, các hoạt động đoàn thể gắn liền với chuyên môn như Đoàn, Đội, Chữ thập đỏ, thư viện, thiết bị, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, dạy nghề.3.Ban chấp hành công đoàn:- Là tổ chức quần chúng, được cán bộ công nhân viên nhà trường bầu (theo nhiệm kì) đại diện cho quyền lợi của CBCNVC, giáo viên nhà trường.- Có trách nhiệm vận động CBGVCNV nhà trường thực hiện nghị quyết đại hội CBVC nhà trường.- Là trung tâm đoàn kết của nhà trường, thay mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, thực hiện QCDC trong cơ quan. Chăm lo đời sống cho CBGVNV.4. Đoàn TNCS HCM – Đội TNTP HCM:- Là tổ chức quần chúng, tập hợp những thành viên ưu tú trong độ tuổi thanh thiếu niên nhà trường. Là cánh tay đắc lực giúp cho BGH nhà trường trong việc giáo dục học sinh “Đức – Trí – Thể – Mỹ” là lực lượng hậu bị cho Đảng.5.Tổ giám thị- Là bộ phận thay mặt nhà trường hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm các mặt nề nếp sinh hoạt, học tập của học sinh , phối hợp với đoàn thanh niên , đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm giáo dục hạnh kiểm học sinh - Thực hiện việc xử lý các hành vi vi phạm của học sinh trên cơ sở phối hợp với GVCN, gia đình học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh .- Quản lý các loại hồ sơ , học bạ , sổ điểm,……… có liên quan đến việc học tập và sinh hoạt của cá nhân học sinh và tập thể các lớp.- Cùng GVCN thông báo  đến gia đình học sinh những biểu hiện vi phạm của cá nhân học sinh .6.Tổ trưởng chuyên môn:- CBGVCNV được phân công vào tổ chuyên môn và tổ văn phòng.+ Tổ trưởng là người giúp cho BGH đôn đốc nhắc nhở các thành viên tổ, thực hiện nhiệm vụ và nội qui, quy chế cơ quan. + Hàng tháng tổ chức họp tổ, nắm tình hình sinh hoạt của các thành viên và đề ra kế hoạch hoạt động tháng tới .+ Tổ trưởng được quyền huy động các thành viên trong tổ để giải quyết những công việc đột xuất cấp bách theo yêu cầu của cấp trên khi có ý kiến của BGH .7.Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên.- Là công chức ngạch hành chính thuộc hệ thống quản lý nhà nước.- Mỗi giáo viên được phân công giảng dạy và làm công tác kiêm nhiệm được tổ trưởng giao công việc để phối hợp cùng các thành viên trong tổ hoàn thành nhiệm vụ chung, theo yêu cầu công tác.- Nhiệm vụ của tổ khối, các bộ phận trực thuộc.+ Xây dựng kế hoạch công tác năm, tháng, tuần. + Tổ chức chỉ đạo kiểm tra , hướng dẫn kế  hoạch của công tác mình phụ trách.+ Xây dựng nề nếp các công việc do mình phụ trách như: Lưu trữ công văn đi, đến, hồ sơ sổ sách , thống kê biểu mẫu , tài liệu .- Công khai hóa kế hoạch năm tháng, tuần , lịch làm việc của cá nhân .+ Thường xuyên báo cáo phần việc của mình cho tổ trưởng, để tổ trưởng tổng hợp tình hình cho BGH.+  Phải báo cáo lại tổ trưởng và lãnh đạo các nội dung chỉ đạo của cấp trên liên quan đến phần việc của mình , nội dung các đợt tập huấn hội nghị. IV/ MỐI QUAN HỆ VỀ LỀ LỐI LÀM VIỆC 1.Mối quan hệ công tác.a.BGH với công đoàn:- BGH trường và công đoàn có mối quan hệ phối  hợp trong công tác. - Hai bên tổ chức họp liên tịch để thực hiện nhiệm vụ năm học.- Hàng tháng họp trung tâm , công đoàn cùng dự họp để thống nhất nội dung chỉ đạo.b.BGH và BCH công đoàn trường :- Có mối quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ của trường như :+ Xét khen thưởng, kỷ luật giáo viên, bàn bạc công tác nâng cao đời sống cho anh chị em trong nhà trường , nâng cao chất lượng giảng dạy.+ Động viên cán bộ công chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quy chế hoạt động của nhà trường.c.Đối với các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ:- CBGV phụ trách công việc được giao, chủ động phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện nhiệm vụ. - Khi công tác có liên quan nhiều bộ phận , giáo viên được giao nhiệm vụ chính có trách nhiệm tham mưu với tổ trưởng và BGH về nội dung , phương pháp phối hợp để giải quyết công việc.d.Quan hệ giữa giáo viên trong cơ quan.- Là quan hệ  đồng nghiệp bình đẳng trong cơ quan.- Cùng nhau trao đổi kinh nghiệm , giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ.- Cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh , hòa nhã lịch sự trong giao tiếp.2.Lề lối làm việc.- Làm việc trên tinh thần phân cấp quản lý : BGH, tổ trưởng, giáo viên.- BGH , tổ trưởng phải chủ động sáng tạo thực hiện công việc được giao- Bảo đảm chế độ thông tin báo cáo kịp thời với cấp trên. - Bảo đảm chế độ hội họp, sinh hoạt theo qui định của cơ quan , làm việc đúng giờ. Khi vắng mặt phải báo cáo với người trực tiếp phụ trách công việc - Đi họp phải báo cáo các công việc bằng văn bản cho hiệu trưởng- Chuẩn bị chu đáo nội dung, kế hoạch khi đi họp.3.Lịch sinh hoạt hội họp trường - Tuần 1 : Họp hội đồng sư phạm.- Tuần 2 : Họp chuyên môn , sinh hoạt chuyên môn, họp tổ.- Tuần 3 : Sinh hoạt công đoàn, đoàn thanh niên.- Tuần 4 : Sinh hoạt chuyên môn. Họp tổ.* Ngày 4 hàng tháng họp trung tâm (14h)* Ngày 2 hàng tháng họp liên tịch ( 14h , 2 tháng/ lần) V/ QUI ĐỊNH THỰC HIỆN - Quy chế này có hiệu lực sau khi thông qua hội nghị CBCC hàng năm- Việc sửa đổi qui chế phải được thông qua hội nghị CBCC quyết định.     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                DƯƠNG VĂN CƯ  
Nhắn tin cho tác giả
Dương Văn Cư @ 08:57 17/11/2011
Số lượt xem: 929
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến